nowjobs_environment

Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Applicatie (of App): de huidige en toekomstige versies van de NOW-software / NOWJOBS-platform, beschikbaar gesteld door NOWJOBS als bedoeld in lid c. De Applicatie dient om (toekomstige) werknemers op een directe wijze te linken aan openstaande vacatures bij Opdrachtgevers.
 2. Uitzendovereenkomst: de uitzendovereenkomst tussen NOWJOBS en de Werknemer, waarbij de Werknemer door NOWJOBS in het kader van de uitoefening van het bedrijf van NOWJOBS ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever(s) om krachtens de door die Opdrachtgever(s) aan NOWJOBS verstrekte Opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever(s) in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. NOWJOBS: de rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  nummer 75396181, dan wel de aan haar gelieerde ondernemingen, die in het kader van de uitoefening van haar beroep of bedrijf (een) werknemer(s) ter beschikking stelt aan (een) derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte Opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
 4. Opdracht: de overeenkomst dan wel deelovereenkomst tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een of meerdere werknemer(s) door NOWJOBS aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief door de Opdrachtgever aan NOWJOBS.
 5. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid b., alsook de gebruiker van NOW, de Website en/of de Applicatie.
 6. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat NOWJOBS aan de Opdrachtgever per uur in rekening brengt, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform Opdracht en deze Algemene Voorwaarden.
 7. Partijen: NOWJOBS als bedoeld in lid c. en de Opdrachtgever als bedoeld in lid e.
 8. Website: de huidige en toekomstige versies van de NOWJOBS-website, beschikbaar gesteld door NOWJOBS als bedoeld in lid c. De Website dient om (toekomstige) werknemers op een directe wijze te linken aan openstaande vacatures bij Opdrachtgevers.
 9. Werknemer: de Werknemer als bedoeld in lid b.
 10. NOW: het NOWJOBS-platform, inclusief het gebruik van de daaraan gekoppelde NOWJOBS-website en de Applicatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van NOWJOBS, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten, van welke aard dan ook, tussen NOWJOBS en een Opdrachtgever, alsook op het gebruik van het NOWJOBS-platform, het gebruik van de daaraan gekoppelde NOWJOBS-website en Applicatie.
 2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met NOWJOBS gesloten Opdracht of overeenkomst in te stemmen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard dan ook van de zijde van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart.
 4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover NOWJOBS die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
 5. De vernietiging of nietigverklaring van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd dan wel nietig worden verklaard, zal de situatie waarop onderhavige bepaling betrekking had, niet naar de letter te worden uitgelegd, doch naar de strekking van de bepaling die is vernietigd dan wel nietig is verklaard.
 6. NOWJOBS kan in de toekomst besluiten deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van gewijzigde wet- en of regelgeving. In een dergelijk geval zal NOWJOBS de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen via de Applicatie, de Website en/of via andere communicatiekanalen.

 

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes

Alle offertes en/of aanbiedingen van NOWJOBS zijn vrijblijvend.

 

Artikel 4. Aanvang en duur van de Opdracht c.q. overeenkomst

 1. De Opdracht tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever komt tot stand doordat de Opdrachtgever akkoord gaat met het uitvoeren van een Opdracht of doordat NOWJOBS feitelijk een Werknemer ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever.
 2. De Opdracht wordt aangegaan voor de duur van de hiermee verband houdende Uitzendovereenkomst(en). De Opdracht tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever, inclusief alle daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen, kan derhalve pas eindigen als alle hiermee verband houdende Uitzendovereenkomsten rechtsgeldig zijn geëindigd, behoudens andersluidende afspraken. Ontbinding of onmiddellijke beëindiging van de Opdracht tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever richting NOWJOBS verband houdende met eventueel doorlopende Uitzendovereenkomsten onverlet, behoudens andersluidende afspraken hieromtrent.
 3. Onverminderd het elders in dit artikel bepaalde kan de terbeschikkingstelling van een Werknemer of de Opdracht – behoudens andersluidende afspraken – worden opgezegd met eventueel met inachtneming van een opzegtermijn (zie artikel 23), met dien verstande dat dit niets afdoet aan de doorlopende betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever indien de Uitzendovereenkomst van de Werknemer, inclusief loondoorbetalingsverplichting, doorloopt na de terbeschikkingstelling.
 4. Indien de Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is NOWJOBS gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is NOWJOBS eveneens gerechtigd in de onder artikel 7 bedoelde omstandigheden.
 5. Als gevolg van de beëindiging van de Opdracht tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever is NOWJOBS niet langer gehouden de terbeschikkingstelling van de werknemer(s) te laten voortduren.
 6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om rechten en plichten uit de Opdracht zonder schriftelijke instemming van NOWJOBS aan een derde over te dragen.
 7. NOWJOBS is gerechtigd om rechten en plichten zonder schriftelijke instemming van de Opdrachtgever aan een derde over te dragen, zonder dat NOWJOBS tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden zal zijn.

 

Artikel 5. Facturen op basis van urenregistratie

 1. De facturen van NOWJOBS worden uitgeschreven aan de hand van de door de Opdrachtgever geaccordeerde urenregistraties, die de Opdrachtgever binden. De urenregistraties zullen digitaal door NOWJOBS aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. NOWJOBS zal periodiek factureren.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de urenregistratie. De Opdrachtgever verplicht zich er aldus op toe te zien dat de urenregistratie het juiste aantal gewerkte uren en overuren weergeven, alsmede dat overige benodigde informatie – waaronder werkelijk gemaakte onkosten – duidelijk in het overzicht wordt vermeld. De Opdrachtgever accordeert de urenregistratie digitaal binnen 12 uur nadat de urenregistratie aan de Opdrachtgever beschikbaar is gesteld.
 3. Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid b. van dit artikel voldoet, kan NOWJOBS besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden.
 4. Als de Werknemer de gegevens in de urenregistratie betwist, kan NOWJOBS het aantal gewerkte uren en de overige kosten factureren volgens opgave van de Werknemer, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de urenregistratie correct is.
 5. De betaling van de facturen zal geschieden middels automatische incasso. Indien Partijen hier schriftelijk andersluidende afspraken over hebben gemaakt, zal de factuur digitaal door NOWJOBS aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De Opdrachtgever dient er alsdan zorg voor te dragen dat de facturen van NOWJOBS zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum zijn betaald. De Opdrachtgever mag 25% van de nota van NOWJOBS voldoen op de G-rekening van NOWJOBS.
 6. Bij verschil tussen de bij NOWJOBS bekende urenregistratie en een door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij NOWJOBS bekende urenregistratie voor de afrekening opgenomen in de factuur als volledig bewijs, tenzij de Opdrachtgever het tegendeel aantoont.
 7. Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden bepaalde, maar niet zijn gerelateerd aan de urenregistratie.
 8. Indien NOWJOBS werkzaamheden of diensten op factuurbasis verricht, behoudt zij zich het recht voor om de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen voor werkzaamheden en kosten. Daarnaast behoudt NOWJOBS zich het recht voor om van de Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor alle verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden c.q. activiteiten, kosten en/of te verlenen diensten.
 9. Op eerste verzoek van NOWJOBS zal de Opdrachtgever een machtiging aan NOWJOBS verstrekken om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van de Opdrachtgever. Hiervoor kunnen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.
 10. Bij automatische prestatieverwerking (e-encodage en everlenging) gaat de Opdrachtgever akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan NOWJOBS, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor fouten en/of omissies in de geautomatiseerde verzending.
 11. NOWJOBS visualiseert bij het gebruik van de Applicatie de voorziene kostprijs van de tewerkstelling voor de Opdrachtgever. Ten gevolge van afrondingsverschillen kunnen er beperkte verschillen zijn tussen de visualisatie bij het gebruik van de Applicatie en het uiteindelijke bedrag wat gefactureerd wordt aan de Opdrachtgever. Het uiteindelijke gefactureerde bedrag geldt als juist.

 

Artikel 6. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Uitsluitend door de Opdrachtgever aan NOWJOBS gedane betalingen werken bevrijdend. Betalingen aan Werknemer(s) of het verstrekken van voorschotten aan Werknemer(s) zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Opdrachtgever aan de Werknemer(s), zijn dus niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regardeert NOWJOBS niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 2. Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen zeven dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan NOWJOBS kenbaar worden gemaakt op straffe van verval van het recht op betwisting. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de betwisting rust op de Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht op betwisting verwerkt. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op, noch doet het een recht op verrekening voor de Opdrachtgever ontstaan.
 3. Indien een nota van NOWJOBS niet binnen zeven kalenderdagen na verzending is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend, behoudens Partijen een afwijkende betalingstermijn zijn overeengekomen. Alsdan treden voornoemde rechtsgevolgen direct na het aflopen van de betalingstermijn in.
 4. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand en incasso, zowel in als buiten rechten – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten, te berekenen over het te incasseren bedrag, wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door NOWJOBS is ingeroepen, respectievelijk de vordering door NOWJOBS ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.
 5. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe – naar de mening van NOWJOBS – aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van NOWJOBS:
  - een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 5 lid i. van deze Algemene Voorwaarden te verstrekken;
  - een voorschot te verstrekken; en/of
  - afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens NOWJOBS door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.
 6. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de Opdrachtgever. Ingeval de Opdrachtgever geen gehoor geeft aan een verzoek van NOWJOBS als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Indien de Opdrachtgever in verzuim verkeert, is NOWJOBS gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de Opdracht tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat NOWJOBS een schadevergoeding verschuldigd is. Alle vorderingen van NOWJOBS worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

Artikel 7. Ontbinding en algemene schadevergoeding

 1. De Opdracht eindigt onverwijld vanaf het tijdstip dat NOWJOBS de Opdracht (geheel of gedeeltelijk) ontbindt, omdat de Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.
 2. Voorts is NOWJOBS gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  - de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  - de afgesloten kredietverzekering wordt ingetrokken;
  - de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  - de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  - buiten toedoen van NOWJOBS op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Opdracht te
  kunnen nakomen.
  Indien NOWJOBS van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de Opdracht gebruik maakt, worden alle vorderingen van NOWJOBS ineens en ten volle opeisbaar. Hier valt eveneens het loon onder dat aan de Werknemers die aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, verschuldigd is, alsmede het loon dat NOWJOBS nog aan de Werknemers verschuldigd zal raken uit hoofde van het doorlopen van de Uitzendovereenkomst. NOWJOBS houdt bij ontbinding van de Opdracht recht op volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
 3. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens NOWJOBS of de Werknemer, is de Opdrachtgever jegens NOWJOBS gehouden aan NOWJOBS alle schade en kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden, die daaruit voor NOWJOBS rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van NOWJOBS om eventuele andere vorderingen tegen de Opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding, zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de  schadevergoedingsplicht van de Opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld als bij
  voorwaarden waarbij dit niet het geval is.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Opdrachtgever neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart NOWJOBS voor elke schade die de Werknemer lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart NOWJOBS voor elke schade, veroorzaakt door de Werknemer aan de Opdrachtgever, dan wel aan derden, dan wel aan hunner zaken.
 3. NOWJOBS is jegens de Opdrachtgever dus niet aansprakelijk voor schade en verliezen die Werknemers toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden, of voor enigerlei schade voortvloeiend uit verbintenissen die Werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
 4. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring(en) en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 5. Boetes en/of (na)heffingen, opgelegd op basis van weten/ of regelgeving, die het directe gevolg zijn van het niet, niet juist en/of niet tijdig nakomen van procedures en/of verplichtingen door de Opdrachtgever, worden door NOWJOBS bij de Opdrachtgever in rekening gebracht en zullen zonder korting of compensatie binnen de gestelde termijn door de Opdrachtgever aan NOWJOBS worden betaald. De Opdrachtgever vrijwaart NOWJOBS ter zake het bepaalde in onderhavig lid.
 6. Eventueel resterende aansprakelijkheid aan de zijde van NOWJOBS voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van NOWJOBS ten aanzien van de schade uitkeert. Indien NOWJOBS niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van NOWJOBS beperkt tot het door NOWJOBS gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van NOWJOBS beperkt tot het bedrag dat door NOWJOBS in de maand voorafgaande aan de melding bij NOWJOBS van de schade aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke aan een voorafgaande maand, is beslissend wat NOWJOBS in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de Opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht. In het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Werknemer, is de Opdrachtgever gehouden om de schade rechtstreeks te verhalen op de Werknemer.
 7. Voor eventuele indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is NOWJOBS nimmer aansprakelijk.
 8. NOWJOBS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van NOWJOBS om maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van overmacht van NOWJOBS zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van NOWJOBS, die de nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij NOWJOBS een overmachtstoestand voordoet als in lid a. van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmachtstoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van NOWJOBS zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
 5. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Opdracht gehouden de door hem aan NOWJOBS verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan NOWJOBS te betalen.
 6. NOWJOBS is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Opdracht als in lid e. van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. NOWJOBS en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. NOWJOBS zal op verzoek van de Opdrachtgever de Werknemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert NOWJOBS over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan NOWJOBS.
 4. NOWJOBS is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

 

Artikel 11. Strekking voorwaarden

Indien een of meer bepalingen van de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

De overeenkomsten tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever, alsmede alle hieruit voortvloeiende Opdracht(en) en/of diensten, zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van NOWJOBS is gevestigd.

 

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

 

Artikel 13. Voorwaarden tewerkstelling

 1. De Opdrachtgever zal de Werknemer tewerk stellen conform het bij de Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, in het bijzonder conform de artikelen 13 en volgende van de Algemene Voorwaarden.
 2. De Opdrachtgever kan de Werknemer slechts in afwijking van het bepaalde in onderhavig artikel tewerk stellen indien NOWJOBS en de Werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 3. Indien een Werknemer op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van de Opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal de Opdrachtgever ten minste 24 uur van tevoren zowel NOWJOBS als de Werknemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 4. Indien de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemer werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a, dan zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk, ten minste 4 dagen (respectievelijk 24 uur indien de cao voor Uitzendkrachten dat toelaat) van tevoren, de Werknemer van NOWJOBS oproepen. Indien de Opdrachtgever hier geen uitvoering aan geeft, kan NOWJOBS niet garanderen dat de Werknemer arbeid komt verrichten. Voorts leidt een gewijzigde en door de Werknemer geaccepteerde oproep binnen 24 uur voor de aanvang van de werkzaamheden ertoe dat de gewijzigde of vervallen arbeidsuren door de Opdrachtgever aan NOWJOBS dienen te worden betaald overeenkomstig het overeengekomen Opdrachtgeverstarief.
 5. Indien de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemer werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a en een Werknemer op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van de Opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal de Opdrachtgever ten minste 4 dagen (respectievelijk 24 uur indien de cao voor Uitzendkrachten dat toelaat) van tevoren zowel NOWJOBS als de Werknemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 6. Indien de Werknemer alsdan toch recht heeft op loondoorbetaling, is de Opdrachtgever gehouden aan NOWJOBS te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over de duur van de loondoorbetalingsverplichting, onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens NOWJOBS.
 7. Indien de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemer werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a, dan dient NOWJOBS steeds als deze twaalf maanden heeft geduurd de Werknemer in de dertiende maand schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen, waarbij geen sprake kan zijn van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Indien de Opdrachtgever de Werknemer niet voor deze vaste arbeidsomvang arbeid kan aanbieden en de Werknemer alsdan toch recht heeft op loondoorbetaling (over de meerdere, niet-gewerkte uren), is de Opdrachtgever gehouden aan NOWJOBS te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over de meerdere uren, voor de duur van de loondoorbetalingsverplichting, onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens NOWJOBS. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij anders is overeengekomen en/of er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de opdracht, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet tewerk kan stellen, is de Opdrachtgever niettemin gehouden voor de duur van de Opdracht het Opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren onverkort aan NOWJOBS te voldoen, behoudens indien de terbeschikkingstelling wordt beëindigd en dit tot gevolg heeft dat ook de Uitzendovereenkomst een einde vindt (door middel van het uitzendbeding). Daarnaast is de Opdrachtgever gehouden de Werknemer tot het werk toe te laten, tenzij de Opdrachtgever afdoende aantoont dat er geen werk voor de Werknemer voorhanden is of de Werknemer niet tewerk kan worden gesteld.
 9. Indien de Opdrachtgever wel gerechtigd is gedurende een bepaalde en/of bepaalbare tijd de tewerkstelling tijdelijk op te schorten onder handhaving van de Opdracht indien en voor zolang de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet tewerk kan stellen, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van NOWJOBS door middel van bescheiden en verklaringen en dergelijke afdoende aantonen dat tijdelijk geen werk voor de Werknemer voorhanden is of de Werknemer niet tewerk kan worden gesteld. Gedurende die opschorting van de tewerkstelling zal NOWJOBS alleen dan geen aanspraak maken op het Opdrachtgeverstarief en zal de Opdrachtgever dit tarief niet verschuldigd zijn aan NOWJOBS indien en voor zover de Opdrachtgever afdoende aan zijn bewijsplicht heeft voldaan en NOWJOBS jegens de Werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht overeenkomstig de cao voor Uitzendkrachten en/of artikel 7:628 BW.
 10. De Uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de Werknemer en NOWJOBS. Op deze Uitzendovereenkomst is de cao voor Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de Opdrachtgever en de Werknemer bestaat geen Uitzendovereenkomst.
 11. Tewerkstelling van de Werknemer in het buitenland is niet mogelijk
 12. Indien de Opdrachtgever een Werknemer (zonder overleg met NOWJOBS) in het buitenland tewerkstelt, zullen alle daarmee samenhangende kosten, risico’s en/of boetes voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 13. NOWJOBS kan de Opdrachtgever periodiek om bevestiging verzoeken ter zake de omstandigheid dat de ter beschikking gestelde werknemers hun werkzaamheden onder leiding en toezicht van (werknemers van) de Opdrachtgever verrichten, alsmede dat de instructiebevoegdheid ten aanzien van de werkzaamheden bij (werknemers van) de Opdrachtgever ligt. De Opdrachtgever is alsdan gehouden om NOWJOBS tijdig van een schriftelijke reactie te voorzien.
 14. De Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde Werknemer niet op zijn beurt weer ter beschikking stellen/doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder schriftelijke toestemming van NOWJOBS. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24a of 2:24b BW. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat NOWJOBS gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de Werknemer en/of de Opdracht per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever dient NOWJOBS alsdan volledig schadeloos te stellen.
 15. De Opdrachtgever informeert NOWJOBS tijdig, juist en volledig inzake een (eventueel) arbeidsverleden van een Werknemer van NOWJOBS met c.q. bij de Opdrachtgever, in het kader van (eventueel) opvolgend werkgeverschap. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat NOWJOBS gerechtigd is om de kosten met terugwerkende kracht in rekening te brengen en/of de terbeschikkingstelling van de Werknemer en/of de Opdracht per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever dient NOWJOBS alsdan volledig schadeloos te stellen, waaronder mede wordt begrepen volledige schadeloosstelling voor de eventueel voortdurende loonbetalingen aan de Werknemer.

Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens

 1. NOWJOBS is verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de identiteit van haar werknemers en is verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden, de benodigde persoonsgegevens (en indien van toepassing van de tewerkstellingsvergunning) te verwerken. In dat kader neemt NOWJOBS een kopie van het identiteitsbewijs van haar werknemers op in haar administratie. Daarnaast stelt de Opdrachtgever, of NOWJOBS indien daar specifieke afspraken over zijn gemaakt, bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een Werknemer diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. Indien Opdrachtgever de identiteit van de Werknemer vaststelt, dient de Opdrachtgever NOWJOBS te bevestigen dat de identificatie van de werknemer heeft plaatsgevonden. Het is de Opdrachtgever expliciet niet toegestaan een kopie van het identiteitsbewijs van werknemers van NOWJOBS op te nemen in haar administratie.
 2. De Opdrachtgever dient te verifiëren dat de Werknemer tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt.
 3. De Opdrachtgever zal toestaan dat NOWJOBS of een door NOWJOBS aangestelde inspectie-instelling steeksproefgewijs controle uitvoert op de procedure van identiteitscontrole op locatie van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van werknemers vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. De Opdrachtgever is gehouden om in het geval van een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. NOWJOBS zal vervolgens de betrokken werknemers informeren.
 6. Boetes en naheffingen die aan NOWJOBS worden opgelegd omdat de Opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van de voorgaande leden niet (voldoende) is nagekomen en/of anderszins voortvloeien uit overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving, worden integraal aan de Opdrachtgever doorbelast. NOWJOBS is aldus niet aansprakelijk en de Opdrachtgever vrijwaart NOWJOBS te dezer zake.
 7. Bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs zal NOWJOBS de Werknemer moeten verlonen conform het anoniementarief, hetgeen integraal aan de Opdrachtgever zal worden doorbelast.

 

Artikel 15. Functie en arbeidstijd

 1. Bij de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de functie die de Werknemer moet uitoefenen. Op eerste verzoek van NOWJOBS toont de Opdrachtgever afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan NOWJOBS onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in lid b.
 2. De functie, zoals hiervoor aangegeven, kan tijdens de Opdracht worden aangepast conform de wensen van de Werknemer, indien de Werknemer op de aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de cao voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
 3. Indien en voor zover NOWJOBS en/of de Werknemer rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij de Opdracht verstrekte functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, is de Opdrachtgever gehouden die schade, inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan NOWJOBS te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van NOWJOBS, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de Opdrachtgever de Werknemer in staat stelt de functie uit te oefenen die bij de Opdracht door de Opdrachtgever is omschreven of nadien schriftelijk is aangepast, dan wel om de Opdracht per direct te beëindigen, onder doorbelasting van alle hiermee verband houdende kosten aan de Opdrachtgever.
 4. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Werknemer zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij de Opdrachtgever is toegestaan. Op eerste verzoek van NOWJOBS toont de Opdrachtgever afdoende aan welke tijden en uren, zoals hiervoor bedoeld, gebruikelijk en toelaatbaar zijn in de onderneming waar de Werknemer werkzaam is. De tijden en uren, zoals hiervoor aangegeven, kunnen tijdens de Opdracht worden aangepast conform de wensen van de Werknemer, indien de Werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de cao voor Uitzendkrachten of de rechtspraak.
 5. Indien en zover NOWJOBS rechtstreeks of niet rechtstreeks schade lijdt doordat de bij de Opdracht bepaalde of later aangepaste werktijden, aantal arbeidsuren en rusttijden van de Werknemer afwijken van de voorwaarden vermeld in onderhavig artikel of afwijken van de werkelijke tijden en uren die de Werknemer werkt of rust, is de Opdrachtgever gehouden die schade, inclusief de kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, en/of boetes ex artikel 18 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of de Arbeidstijdenwet, volledig aan NOWJOBS te vergoeden. Dit laat onverlet overige (vorderings)rechten van NOWJOBS, bijvoorbeeld ertoe strekkende dat de Opdrachtgever de Werknemer in staat stelt de tijden en uren als bedoeld in onderhavig artikel in acht te nemen.
 6. De vakantie van de Werknemer en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de cao voor Uitzendkrachten, indien en voor zover deze van toepassing is op de Uitzendovereenkomst van de Werknemer.
 7. De Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht – en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk – NOWJOBS in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht NOWJOBS zo tijdig in te lichten, dat NOWJOBS dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de Werknemer.
 8. De Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht NOWJOBS op eigen initiatief te informeren omtrent de toepasselijke inlenersbeloning, meer specifiek omtrent de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen en functiegroep.

Artikel 16. Garantie veiligheid, arbeidsomstandigheden en vrijwaring

 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van de leiding en toezicht als een zorgvuldig Opdrachtgever gedragen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:611 en 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de Werknemer. Daarnaast verstrekt de Opdrachtgever aan de Werknemer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verplicht NOWJOBS de Opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan de Werknemer te verstrekken als er werkzaamheden zijn waarbij schade tot gevolg een mogelijkheid is.
 3. De Opdrachtgever zal aan NOWJOBS, doch in ieder geval aan de Werknemer, voor aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de voor de Werknemer verlangde beroepskwalificaties, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 4. Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 5. De Opdrachtgever zal aan de Werknemer alle schade vergoeden (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de Opdrachtgever (in rechte) bewijst dat hij de hiervoor in de leden a. tot en met c. genoemde verplichtingen c.q. zijn zorgverplichting ex artikel 7:611 BW en/of 7:658 BW geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Werknemer.
 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW en artikel 7:674 BW aan de in deze artikelen genoemde personen. De Opdrachtgever zal aan de nabestaanden alle schade vergoeden (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de nabestaanden lijden. De Opdrachtgever zal zich – voor zover niet reeds voortvloeiende uit artikel 8 – afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in onderhavig artikel.
 7. De Opdrachtgever is jegens NOWJOBS gehouden alle verplichtingen zoals bedoeld in de leden a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart NOWJOBS te allen tijde en volledig tegen aanspraken ter zake, waaronder die van de werknemer(s) en/of derden en alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens NOWJOBS geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van NOWJOBS jegens de Opdrachtgever.
 8. Indien NOWJOBS en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever (als derde) gerechtigd is om een Werknemer ter beschikking te stellen aan haar opdrachtgever (als vierde), dan blijft de Opdrachtgever gehouden om de  verplichtingen uit onderhavig artikel en/of deze Algemene Voorwaarden jegens NOWJOBS integraal na te komen en contractueel met haar opdrachtgever af te stemmen. De Opdrachtgever vrijwaart NOWJOBS van alle aanspraken c.q. claims verband houdende met onderhavig artikel indien zij Werknemer ter beschikking stelt aan haar eigen opdrachtgever.

Artikel 17. Beloning en Opdrachtgeverstarief

 1. Het loon en de vergoedingen van de Werknemer worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de Opdrachtgever (het zogenaamde loonverhoudingsvoorschrift en/of de zogenaamde inlenersbeloning).
 2. De Opdrachtgever is gehouden om NOWJOBS tijdig te informeren omtrent het te hanteren loon conform het loonverhoudingsvoorschrift, met name indien NOWJOBS en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Werknemer ter beschikking kan worden gesteld aan een opdrachtgever van de Opdrachtgever (een vierde).
 3. De werknemers worden door NOWJOBS beloond conform de cao voor Uitzendkrachten, alsmede het zogenaamde loonverhoudingsvoorschrift.
 4. Onder het loonverhoudingsvoorschrift vallen de volgende componenten:
  - Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal, waarbij rekening wordt gehouden met de (werk)ervaring, competenties en opleidingen van de uitzendkracht, indien dat beleid is bij de Opdrachtgever.
  - De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – zulks ter keuze van NOWJOBS – worden gecompenseerd in tijd en/of geld.
  - Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegendienst en toeslag voor fysiek belastende omstandigheden.
  - Initiële loonstijging.
  - (Onbelaste) kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten, noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie alsmede een eventuele thuiswerkvergoeding (ongeacht of deze vrij van loonheffing en premies kan worden betaald).
  - Periodieken.
  - Eenmalige uitkeringen.
  - Eindejaarsuitkering (vanaf 1 januari 2023).
  - Vergoeding voor reisuren.
 5. Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorbelast en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.
 6. De Opdrachtgever informeert NOWJOBS tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift als hiervoor bedoeld, zodat NOWJOBS het loon van de Werknemer kan vaststellen.
 7. Als het loon en de vergoedingen van de Werknemer niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, worden ze vastgesteld in overleg tussen NOWJOBS, de Werknemer en de Opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn de loontabellen in de cao voor Uitzendkrachten, het opleidingsniveau en de ervaring van de Werknemer en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.
 8. NOWJOBS is gerechtigd om het loonverhoudingsvoorschrift, alsmede het hiermee verband houdende Opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van de) de componenten als hiervoor bedoeld, onjuist is vastgesteld.
 9. De Opdrachtgever is voor de terbeschikkingstelling van de werknemers het Opdrachtgeverstarief aan NOWJOBS verschuldigd, behoudens indien er andersluidende afspraken zijn gemaakt.
 10. Het Opdrachtgeverstarief staat in directe verhouding tot het aan de Werknemer verschuldigde loon. Overige elementen van de inlenersbeloning, zijnde de onkostenvergoeding(en), eenmalige uitkeringen (zoals hierna ook genoemd in sub q van dit artikel) en een eventuele eindejaarsuitkering (vanaf 1 januari 2023) vallen niet onder het Opdrachtgeverstarief en zullen 100% (inclusief werkgeverslasten) worden doorbelast aan Opdrachtgever. Eventuele overige (variabele) vergoedingen die bij de functie horen, zoals fooien en prestatiebonussen, zullen in voorkomende gevallen aan Opdrachtgever worden doorbelast tegen een afwijkende omrekenfactor die bij de Opdracht wordt bepaald.
 11. Voor de duur van de Opdracht wordt het Opdrachtgeverstarief met betrekking tot de Werknemer schriftelijk overeengekomen tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever.
 12. Indien wordt geconstateerd dat de in werkelijkheid door de Werknemer uitgeoefende werkzaamheden in vergelijking met de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving in redelijkheid zouden moeten leiden tot een hoger loon voor de Werknemer en aldus een hoger Opdrachtgeverstarief, zal NOWJOBS het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de Opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief (met terugwerkende kracht) aan NOWJOBS verschuldigd zijn.
 13. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van de Werknemer wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zouden kunnen zijn, dan zullen de uurbeloning en het Opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.
 14. Indien de Werknemer, om welke reden dan ook, tijdens de looptijd van de Opdracht door een andere Werknemer wordt vervangen, zal opnieuw de hoogte van het Opdrachtgeverstarief tussen NOWJOBS en Opdrachtgever moeten worden overeengekomen.
 15. NOWJOBS schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever indien NOWJOBS een Werknemer - om welke reden dan ook - niet, althans niet op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen, aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen. NOWJOBS schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten van de Opdrachtgever indien NOWJOBS krachtens Opdracht of uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden een Werknemer wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst, om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van NOWJOBS. Voor zover en voor zolang een (vervangende) Werknemer niet aan de Opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld, is Opdrachtgever echter niet gehouden het Opdrachtgeverstarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren aan NOWJOBS te voldoen, tenzij de (vervangende) Werknemer niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever.
 16. NOWJOBS is in ieder geval gerechtigd het Opdrachtgeverstarief gedurende de looptijd van de Opdracht eenzijdig aan te passen indien het bruto salaris moet worden verhoogd als gevolg van een wettelijke loonsverhoging, indien de kosten van de overeengekomen arbeid stijgen als gevolg van gestegen werkgeverslasten en indien de directe of indirecte kosten verbonden aan het ter beschikking stellen van de Werknemer tussentijds stijgen, al dan niet uit hoofde van de toepasselijke cao voor Uitzendkrachten.
 17. NOWJOBS is gerechtigd om verplichte, al dan niet eenmalige, bijzondere uitkeringen aan de Werknemer door te belasten aan Opdrachtgever, waaronder in ieder geval begrepen de eenmalige uitkeringen die onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning.
 18. Indien (onverhoopt) mocht blijken dat er sprake is van een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 van het Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld omdat de Opdrachtgever de werving en selectie van de Werknemer op zich heeft genomen en de Werknemer vervolgens op NOWJOBS heeft geattendeerd), gelden de navolgende bepalingen:
  - De Opdrachtgever informeert NOWJOBS tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift als bedoeld in artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, conform artikel 12a van voornoemde wet.
  - Artikel 17 lid g. tot en met artikel 17 lid q. zijn van overeenkomstige toepassing.
  - NOWJOBS is expliciet gerechtigd om het loonverhoudingsvoorschrift, alsmede het hiermee verband houdende Opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat er sprake is van een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 (vanaf 1 januari 2020) van het Burgerlijk Wetboek en dientengevolge een gewijzigd arbeidsvoorwaardenpakket en een hiermee verband houdend hoger Opdrachtgeverstarief.
  - De betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever aan NOWJOBS hangen expliciet samen met de duur van de Uitzendovereenkomst, welke – in het geval van een payrollovereenkomst – mogelijk kan converteren in een Uitzendovereenkomst voor
  bepaalde of onbepaalde tijd inclusief loondoorbetalingsverplichting.

Artikel 18. Verhoging van het Opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten en/of algemene kostenverhogingen

 1. NOWJOBS is gerechtigd het Opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voor zover dit niet reeds uit deze Algemene Voorwaarden volgt, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen arbeid:
  - Verhoging van de uurbeloning van de Werknemer ten gevolge van wijziging van de cao voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de Opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
  - Verhoging van de kosten verbonden aan de arbeid ten gevolge van wijziging van de cao voor Uitzendkrachten of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de Werknemer in algemene zin;
  - Verhoging van de kosten verbonden aan de arbeid ten gevolge van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door NOWJOBS te bepalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
  - Verhoging van de kosten verbonden aan de arbeid ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de cao voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
  - Verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de arbeid voor de Werknemer of voor NOWJOBS wegens tewerkstelling in het buitenland;
  - Het overeengekomen Opdrachtgeverstarief is gekoppeld aan een maximum ziekteverzuimpercentage tot 4%. Het ziekteverzuimpercentage wordt berekend door de loonkosten die NOWJOBS moet betalen aan de door NOWJOBS aan de Opdrachtgever uitgeleende arbeidsongeschikte werknemers (zorgverlof en situationele arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen) in verhouding tot de loonkosten voor alle werknemers die door NOWJOBS aan de Opdrachtgever worden uitgeleend. NOWJOBS heeft in het geval van een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW het recht om de tarieven aan te passen indien het ziekteverzuimpercentage gemeten over een voorliggende aaneensluitende periode van minimaal twee maanden voornoemd percentage overstijgt;
  - NOWJOBS zal – indien zij uitvoering geeft aan een aanpassing van het Opdrachtgeverstarief in verband met een overschrijding van het maximum ziekteverzuimpercentage van 4% – het Opdrachtgeverstarief alsdan aanpassen met maximaal het percentage waarmee wordt afgeweken van het oorspronkelijke ziekteverzuimpercentage. NOWJOBS is gerechtigd om periodiek onderzoek te doen naar het ziekteverzuimpercentage;
  - Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan de Opdrachtgever de uurbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is/ zijn vastgesteld, is NOWJOBS gerechtigd – ook achteraf met terugwerkende kracht – de uurbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de Opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald en is de Opdrachtgever gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand te voldoen. NOWJOBS kan onderhavige bepaling bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend inroepen indien er naar oordeel van NOWJOBS sprake is van een bijzonder afwijkend ziekteverzuimpercentage. Dit laat onverlet elk recht van NOWJOBS eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de Opdrachtgever
  in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.
  - Indien de Werknemer over een payrollovereenkomst blijkt te beschikken en aanspraak kan maken op een gewijzigd arbeidsvoorwaardenpakket, gelijk gesteld aan het arbeidsvoorwaardenpakket bij de Opdrachtgever, alsmede een adequate pensioenregeling.
 2. Indien de Opdrachtgever een Werknemer 1040 uren arbeid heeft laten verrichten, kan de Opdrachtgever in aanmerking komen voor een lager Opdrachtgeverstarief. NOWJOBS en de Opdrachtgever zullen hieromtrent alsdan in overleg treden.

Artikel 19. De civiele ketenaansprakelijkheid voor loon

 1. Naast NOWJOBS is de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens de Werknemer voor de voldoening van het aan de Werknemer verschuldigde loon, tenzij de Opdrachtgever inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
 2. De Opdrachtgever dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval NOWJOBS tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift, conform artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. NOWJOBS is jegens de Opdrachtgever gehouden om de Werknemer te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de cao voor Uitzendkrachten.
 4. Indien de Opdrachtgever zich nader wenst te laten informeren over de  arbeidsvoorwaarden van de Werknemer in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt hij hierover in overleg met NOWJOBS.
 5. De Opdrachtgever onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of in verband staan tot het loon van de werknemer. NOWJOBS behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde informatie aan de Opdrachtgever te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de Werknemer isvde Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding.

Artikel 20. Bijzondere minimale betalingsverplichting

 1. Indien ingevolge de Opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de Opdrachtgever ten minste gehouden aan NOWJOBS per oproep te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens NOWJOBS.

 

Artikel 21. Doorbetaling bij ziekte

 1. De Werknemer die ziek is, heeft in beginsel gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het loon, met dien verstande dat de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte in beginsel voor rekening en risico van NOWJOBS komt, behoudens voor zover partijen afwijkende afspraken bij de Opdracht zijn overeengekomen c.q. partijen een bepaalde eigenrisicoperiode zijn overeengekomen voor de Opdrachtgever, dan wel indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat het ziekteverzuimrisico voor rekening en risico van de Opdrachtgever komt in ruil voor een lagerOpdrachtgeverstarief.
 2. s de Werknemer langere tijd ziek, dan draagt NOWJOBS zorg voor de begeleiding van de Werknemer tijdens de ziekte en indien mogelijk voor re-integratie. De Opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om Werknemer weer zo spoedig mogelijk te doen laten reintegreren, waaronder doch niet uitsluitend medewerking verlenen aan het realiseren van passende arbeid binnen dan wel buiten de organisatie van de Opdrachtgever, conform de Wet Verbetering Poortwachter.
 3. De aard en de omvang van de passende arbeid c.q. de reintegratiewerkzaamheden zullen overeenkomstig het advies van de bedrijfsarts worden vastgesteld. De Opdrachtgever is gerechtigd om NOWJOBS te verzoeken een second opinion bij het UWV aan te vragen, doch de daarmee verband houdende kosten komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever is gehouden om een eventuele ziekmelding van de Werknemer onverwijld aan NOWJOBS te melden. Indien voor NOWJOBS kosten ontstaan wegens het niet tijdig nakomen van deze verplichting, zullen deze kosten integraal aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 22. Doorbetaling bij scholing

 1. Indien de Werknemer scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht, zullen de uren die de Werknemer aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Verplichte scholing: wanneer er sprake is van een opleiding die in het bedrijfsbelang door de Opdrachtgever verplicht is gesteld, dient de Opdrachtgever de opleidingskosten, de reiskosten en het noodzakelijk loonverzuim volledig voor zijn rekening te nemen. De Opdrachtgever zal de opleidingskosten rechtstreeks voldoen aan de instelling die de opleiding verzorgt. Eventuele betalingen aan de Werknemer (bijvoorbeeld reiskosten) zullen door NOWJOBS worden gedaan en vervolgens op de Opdrachtgever worden verhaald, mits NOWJOBS daarmee voorafgaand aan de opleiding instemt.
 3. Scholing op verzoek: wanneer er sprake is van een opleiding die in het bedrijfsbelang op verzoek van Opdrachtgever of Werknemer - in het laatste geval met toestemming van Opdrachtgever - wordt gevolgd, komt de Werknemer met behoud van loon in aanmerking voor gedeeltelijke dan wel volledige - zulks ter bepaling van de Opdrachtgever - vergoeding van de opleidings- en/of reiskosten. Het bepaalde aan het slot van lid a is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23. Duur en einde terbeschikkingstelling

 1. De Opdrachtgever zal NOWJOBS informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan NOWJOBS de aard en duur van de Uitzendovereenkomst met de Werknemer kan bepalen.
 2. NOWJOBS sluit individuele Uitzendovereenkomsten met de werknemers op basis van artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek en de cao voor Uitzendkrachten, welke overeenkomsten onder de reikwijdte van de Opdracht en onderhavige Algemene Voorwaarden vallen. NOWJOBS kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de Werknemer de Opdrachtgever minimaal vijf weken voor het einde van de Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd verzoeken om aan te geven of hij voornemens is om de terbeschikkingstelling te continueren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of zij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig, dan wel niet correct informeren van NOWJOBS leidt ertoe dat de Opdrachtgever de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek integraal aan NOWJOBS dient te vergoeden.
 3. Indien de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling van een Werknemer wenst te beëindigen, dient de Opdrachtgever deze wens schriftelijk aan NOWJOBS kenbaar te maken, onder vermelding van de reden van opzegging en onderbouwing hiervan.
 4. Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de Werknemer, dan wel een conflictsituatie, dan dient de Opdrachtgever NOWJOBS daarvan tijdig op de hoogte te stellen. NOWJOBS zal alsdan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost. 
 5. Als de Uitzendovereenkomst voorziet in een uitzendbeding, dan hoeven NOWJOBS, de Werknemer en/of de Opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Echter, indien de Uitzendovereenkomst langer dan 12 gewerkte weken heeft geduurd, dan dient de Opdrachtgever een kennisgevingstermijn van vijf kalenderdagen in acht te nemen en indien de Uitzendovereenkomst 26 gewerkte weken of langer heeft geduurd, dan dient de Opdrachtgever een kennisgevingstermijn van tien kalenderdagen in acht te nemen. NOWJOBS heeft eenzelfde verplichting jegens de Uitzendkracht. De Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief aan NOWJOBS verschuldigd over de niet (volledig) in acht genomen kennisgevingstermijn, overeenkomstig de gebruikelijke arbeidsduur.
 6. Indien de Uitzendovereenkomst niet voorziet in een uitzendbeding, dan is er sprake van een Uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij de Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd kan de Opdracht niet tussentijds worden opgezegd, tenzij NOWJOBS de Werknemer bij een andere opdrachtgever kan herplaatsen. De Opdracht bij een Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, welke opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin schriftelijk wordt opgezegd. NOWJOBS is in het geval van opzegging gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tot het verstrijken van de opzegtermijn aan de Opdrachtgever in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijke c.q. te verwachten arbeidspatroon van de Werknemer, tenzij NOWJOBS en de Opdrachtgever hieromtrent schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
 7. Na beëindiging van de terbeschikkingstelling en de geldende opzegtermijn berekent NOWJOBS 100% van de kosten door, die daadwerkelijk zijn gemaakt in het kader van de eindafrekening, een eventuele ontslagvergoeding, transitievergoeding, gelijkwaardige voorziening of van andere kosten die NOWJOBS heeft gemaakt teneinde het dienstverband te beëindigen, behoudens andersluidende afspraken. NOWJOBS streeft naar zo laag mogelijke kosten en zal met de Opdrachtgever afstemmen op welke wijze de Uitzendovereenkomst dient te worden beëindigd. Bij het uitblijven van overeenstemming binnen een redelijke termijn behoudt NOWJOBS zich het recht voor eenzijdig een beslissing te nemen.
 8. Indien mocht blijken dat er sprake is van een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 van het Burgerlijk Wetboek, gelden de navolgende bepalingen:
  - De Opdrachtgever kan de terbeschikkingstelling beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
  - De Opdracht en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen (Opdrachtgeverstarief) eindigen echter pas op het moment dat NOWJOBS de payrollovereenkomst met de Werknemer rechtsgeldig heeft beëindigd. Zolang een payrollovereenkomst en de loondoorbetalingsverplichting tussen NOWJOBS en de Werknemer voortduurt, duren de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever met
  betrekking tot de betreffende Werknemer voort, ook tijdens en na periodes waarin de Werknemer door NOWJOBS aangeboden vervangende arbeid heeft uitgevoerd. De Opdrachtgever is gerechtigd om de Werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden, teneinde een einde aan de arbeidsrelatie en voortdurende betalingsverplichtingen te realiseren.
  - Bij indiensttreding van de Werknemer bij de Opdrachtgever vrijwaart de  Opdrachtgever NOWJOBS van alle aanspraken uit hoofde van de payrollovereenkomst die de Werknemer nog op NOWJOBS heeft c.q. zou kunnen hebben.
  - Indien de Werknemer (passende) vervangende arbeid bij (een andere) Opdrachtgever accepteert, vervalt de betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan NOWJOBS voor zolang deze vervangende arbeid voortduurt en voor zover de
  omvang van deze vervangende arbeid de omvang van de Opdracht evenaart.
  - Indien de Opdrachtgever een of meer werknemers niet meer wenst in te lenen, terwijl de payrollovereenkomsten van de werknemers voortduren en (passende) vervangende arbeid niet voorhanden is, alsmede indien de Werknemers niet bij de Opdrachtgever in dienst treden, zal NOWJOBS trachten de payrollovereenkomsten met de Werknemers te beëindigen.
  - Na beëindiging van de terbeschikkingstelling en de geldende opzegtermijn berekent NOWJOBS 100% van de kosten door, die daadwerkelijk zijn gemaakt in het kader van de eindafrekening, een eventuele ontslagvergoeding, transitievergoeding, gelijkwaardige voorziening of van andere kosten die NOWJOBS heeft gemaakt teneinde de payrollovereenkomst te beëindigen. NOWJOBS streeft naar zo laag mogelijke kosten en zal met de Opdrachtgever afstemmen op welke wijze de payrollovereenkomst dient te worden beëindigd. Bij het uitblijven van overeenstemming binnen een redelijke termijn behoudt NOWJOBS zich het recht voor eenzijdig een beslissing te nemen.

Artikel 24. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De Opdrachtgever brengt NOWJOBS schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Werknemer een rechtstreekse arbeidsverhouding, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding, aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken en de Opdrachtgever vraagt daarbij aan NOWJOBS tegen welk tijdstip de Werknemer de Uitzendovereenkomst met NOWJOBS rechtsgeldig kan doen eindigen.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
  -  Het aanstellen als ambtenaar;
  - De overeenkomst van opdracht;
  - Aanneming van werk;
  - Het ter beschikking laten stellen van de Werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.
  Onder het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt voor de toepassing van dit artikel dus tevens verstaan de situatie dat de ter beschikking gestelde Werknemer door tussenkomst van een of meerdere derden bij de Opdrachtgever tewerk wordt gesteld. Voorts wordt onder arbeidsverhouding dus niet enkel de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW, doch iedere werkrelatie begrepen, een en ander in de ruimste zin des woords.
 3. De Opdrachtgever ziet er op toe en staat er voor in dat de Werknemer de Uitzendovereenkomst met NOWJOBS rechtsgeldig beëindigt of heeft beëindigd op het tijdstip dat de Opdrachtgever met de Werknemer een rechtstreekse (of andersoortige) arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De Opdrachtgever zal geen rechtstreekse (of andersoortige) arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan indien en voor zolang de Werknemer de Uitzendovereenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en heeft beëindigd.
 4. Indien de Opdrachtgever met een Werknemer van NOWJOBS een rechtstreekse (of andersoortige) arbeidsverhouding aangaat voordat de Werknemer 2080 uren arbeid heeft verricht, is die Opdrachtgever aan NOWJOBS een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Werknemer, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke, van toepassing is, over het verschil tussen de daadwerkelijk gewerkte uren en 2080 gewerkte uren.
 5. Indien door tussenkomst van NOWJOBS een Werknemer aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld c.q. met de mogelijke Opdrachtgever in contact komt en die mogelijke Opdrachtgever met die Werknemer een rechtstreekse (of andersoortige) arbeidsverhouding aangaat voordat de Opdracht tot stand komt, is die mogelijke Opdrachtgever aan NOWJOBS een vergoeding verschuldigd als volgt. Die vergoeding beloopt 40% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Werknemer, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke, van toepassing zou zijn geweest indien de Opdracht tot stand zou zijn gekomen, over 2000 gewerkte uren.
 6. Het Opdrachtgeverstarief, zoals vermeld in lid d. en lid e. van onderhavig artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht niet geëindigd. 
 7. De vergoeding, zoals meermalen vermeld in dit onderhavige artikel, is de Opdrachtgever aan NOWJOBS verschuldigd ter compensatie van de door NOWJOBS verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de Werknemer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 25. Voorkoming van (ontoelaatbare) discriminatie

 1. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van werknemers aan Opdrachtgevers neemt NOWJOBS de wettelijke bepalingen, de cao voor Uitzendkrachten, de Opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden in acht en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. De Werknemer wordt door NOWJOBS aldus gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aangedragen functievereisten.
 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen die (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door NOWJOBS worden meegewogen c.q. gehonoreerd.
 3. Gedurende de Opdracht is NOWJOBS gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de Werknemer, bijvoorbeeld indien de Werknemer niet langer in staat is arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting.

Artikel 26. Auto van de zaak en bedrijfssluiting

 1. Als de Opdrachtgever voornemens is de Werknemer een auto ter beschikking te stellen, deelt de Opdrachtgever dit onverwijld mede aan NOWJOBS. Uitsluitend in overleg met NOWJOBS komt de Opdrachtgever met de Werknemer overeen dat de auto privé mag worden gereden, zodat NOWJOBS hiermee rekening kan houden in de loonheffing en eventueel te betalen onkostenvergoedingen. Als de Opdrachtgever dit nalaat, is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die NOWJOBS lijdt, zoals bijvoorbeeld het feit dat NOWJOBS wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing en de bijtelling niet meer bij de Werknemer kan worden ingehouden.
 2. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Opdrachtgever NOWJOBS hieromtrent bij het aangaan van de opdracht, zodat NOWJOBS hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de Opdrachtgever dit nalaat, is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag aan NOWJOBS verschuldigd het aantal uren zoals overeengekomen in de opdracht, vermenigvuldigd met het laatst geldende tarief.

Voorwaarden voor en regels met betrekking tot het gebruik van NOW, het gebruik van de daaraan gekoppelde Website en Applicatie

Artikel 27. Uitgangspunten

 1. NOWJOBS biedt een platform aan waar Opdrachtgevers werkopdrachten kunnen plaatsen, raadplegen en vastleggen, waarbij in geval van akkoord een Uitzendovereenkomst tot stand wordt gebracht door NOWJOBS.
 2. Door het installeren en gebruiken van de Applicatie of de Website erkent de Opdrachtgever automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring. Als de (mogelijke) Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden en/of de privacyverklaring (of de inhoud daarvan) niet aanvaardt, dient de Opdrachtgever het gebruik van NOW, de Website en/of de Applicatie te beëindigen.
 3. NOWJOBS behoudt zich het recht voor om Opdrachtgevers die deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruik van NOW, de Applicatie of de Website niet respecteren, uit te sluiten van het verdere gebruik ervan. In een dergelijk geval zal NOWJOBS de user account van de Opdrachtgever blokkeren, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 28. Gebruik van NOW - Algemeen

 1. Na registratie bij NOW ontvangt de Opdrachtgever een gebruikersnaam en een wachtwoord voor het gebruik van zijn user account. De Opdrachtgever is verplicht zijn user account alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle handelingen uitgevoerd door het gebruik van zijn user account, tenzij de Opdrachtgever slachtoffer is van aantoonbaar misbruik van zijn user account. Zodra de Opdrachtgever zich bewust is of er zich bewust van diende te zijn dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of zich op enige andere manier toegang tot zijn user account hebben verschaft, dient hij dit onmiddellijk te melden aan NOWJOBS. NOWJOBS is bevoegd om de user account te blokkeren, totdat de situatie is opgehelderd.
 2. NOW (alsook de Applicatie en de Website) wordt de Opdrachtgever gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is de Opdrachtgever, noch derden namens de Opdrachtgever, niet toestaan (i) kopieën van de Applicatie te maken en te verspreiden (ii) proberen de Applicatie of delen ervan te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen, vertalen of afgeleide producten van welke aard dan ook van de Applicatie te maken.
 3. Om van NOW (alsook de Website en de Applicatie) gebruik te maken, dient de Opdrachtgever zich te registreren door middel van een e-mailadres, Facebook of LinkedIn-login. Voor het gebruik van de Applicatie en het laden van vacatures is een internetverbinding vereist.
 4. Enkel de geregistreerde Opdrachtgever kan zijn profiel gebruiken en erkent dat alle informatie die hij NOWJOBS en haar partners verstrekt, volledig waarheidsgetrouw en steeds bijgewerkt is. Het is de Opdrachtgever verboden om onjuiste of misleidende informatie te gebruiken. Een inbreuk op dit verbod kan NOWJOBS ernstige schade toebrengen, voor welke schade de Opdrachtgever aansprakelijkheid op zich neemt en NOWJOBS vrijwaart.
 5. Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden de informatie die door NOWJOBS beschikbaar wordt gesteld, waaronder de beschermde database van NOWJOBS, te gebruiken voor al dan niet concurrerende commerciële doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, mailings en de creatie van databases, zonder voorafgaande toestemming van NOWJOBS.
 6. De Opdrachtgever zal NOW (alsook de Website en de Applicatie) niet gebruiken op een manier die strijdig is met de wet, de openbare orde of goede zeden, of de belangen van NOWJOBS schaden. De Opdrachtgever aanvaardt dat hij zelf verantwoordelijk c.q. aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruik van NOW (alsook de Website en de Applicatie).
 7. NOWJOBS heeft te allen tijde het recht om de user account van een Opdrachtgever te blokkeren bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden of elk ander gebruik dat NOWJOBS rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan berokkenen. Dit doet geen afbreuk van het recht van NOWJOBS om eventuele schade door onrechtmatig gebruik te verhalen op de Opdrachtgever.
 8. NOWJOBS heeft daarnaast te allen tijde het recht om het gebruik van de Applicatie te beëindigen bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden of elk ander gebruik dat NOWJOBS rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan berokkenen. Bij  beëindiging worden de rechten en licenties die aan de Opdrachtgever zijn verleend beëindigd en dient de Opdrachtgever ieder gebruik van de Applicatie te staken.
 9. In het kader van het gebruik van de Applicatie wordt van de Opdrachtgever feedback gevraagd over de (te) verrichte(n) prestaties op basis van enerzijds een ratingsysteem met sterren (1 tot 5 sterren) en anderzijds een vrijblijvende korte omschrijving van de ervaring van de Opdrachtgever.
 10. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de vooropgestelde feedback op een objectieve en correcte manier toe te passen, alsook geen aanstootgevende taal te gebruiken bij de beoordeling van de tewerkstelling. Ongepaste feedback of het oneigenlijk gebruik van de feedbackmogelijkheid van de Applicatie kan worden gemeld door contact op te nemen met NOWJOBS. NOWJOBS zal de feedback alsdan tijdelijk verwijderen en een onderzoek instellen naar het vermeende  ongepaste of oneigenlijk gebruik van de Applicatie.
 11. Indien dergelijk misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld, kan NOWJOBS een beslissing nemen, onder andere doch niet beperkt tot het verwijderen van de feedback, het verbod van de overtreder om nog verder gebruik te kunnen maken van de Applicatie, burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging in geval van zeer ernstige inbreuken (bijvoorbeeld discriminatie, etc.). NOWJOBS heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel. 
 12. De Opdrachtgever mag en zal geen enkele (hyper)link naar NOWJOBS (en/of NOW) leggen, vanaf enige website die schade kan berokkenen aan NOWJOBS. Hiermee worden (onder meer) websites bedoeld die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden. Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van  verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element van NOWJOBS opgenomen of getoond wordt op een andere website en/of andere applicatie die schade kan berokkenen aan NOWJOBS, of waardoor internetbezoekers vanaf deze
  website en/of vanuit deze applicatie worden doorverbonden naar NOWJOBS (en/of NOW).

Artikel 29. Onderkruipersverbod

De Opdrachtgever kan geen beroep doen op NOWJOBS in geval van staking of lock-out in zijn onderneming, een en ander conform artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. In voorkomende gevallen moet de Opdrachtgever NOWJOBS hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het eventueel verplicht terugtrekken van de werknemers in dergelijke gevallen is nimmer grond c.q. geeft nimmer aanleiding tot het betalen van schadevergoeding door NOWJOBS aan de Opdrachtgever.

Artikel 30. Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. In het kader van de terbeschikkingstelling van Werknemer(s) en de werving en selectie door NOWJOBS, kan uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvinden tussen NOWJOBS en de Opdrachtgever. NOWJOBS wordt, overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving, beschouwd als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar werknemers. De Opdrachtgever op haar beurt wordt ook beschouwd als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens van de werknemers van NOWJOBS.
 2. NOWJOBS en de Opdrachtgever zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving, een en ander conform (onder meer) artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. NOWJOBS zal geen persoonsgegevens aan de Opdrachtgever mogen doorgegeven, behalve in de gevallen die door de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving is toegestaan.
 4. In geval van toegestane overdracht van persoonsgegevens is de Opdrachtgever ertoe gehouden om de nodige (technische en organisatorische) maatregelen te treffen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving te respecteren.
 5. De Opdrachtgever zal ook geen persoonsgegevens aan NOWJOBS mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving is toegestaan.
 6. De Opdrachtgever neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart NOWJOBS tegen elke aanspraak van Werknemer(s) of derden jegens NOWJOBS in verband met een schending door de Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door NOWJOBS gemaakte (on)kosten.
 7. Artikel 14 lid f. van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 31. Intellectuele eigendom

 1. Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Applicatie, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende software, zijn beschermde eigendom van NOWJOBS, haar licentiegevers of van derden. De teksten, afbeeldingen, merken, logo’s en andere items in de Applicatie mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de Applicatie.
 2. Elk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht dat door deze Algemene Voorwaarden wordt toegestaan, is slechts geoorloofd mits vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door NOWJOBS.
 3. Als NOWJOBS de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Applicatie te laten opnemen, zoals foto’s, mag en zal de Opdrachtgever geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de Opdrachtgever zelf die rechten bezit of alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden heeft verkregen. Door dergelijke foto’s of andere materialen in de Applicatie te gebruiken, geeft de Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming aan NOWJOBS om deze materialen te gebruiken voor de doeleinden van de Applicatie. In elk geval draagt NOWJOBS geen enkele verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke materialen en vrijwaart de Opdrachtgever NOWJOBS tegen iedere aanspraak van derden met betrekking tot materialen die de Opdrachtgever zelf heeft gebruikt.
 4. NOWJOBS verleent de Opdrachtgever een wereldwijd, niet exclusieve, gratis en herroepbare licentie om de Applicatie te gebruiken, voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 32. Aanvullende aansprakelijkheid en garanties

 1. Voor zover niet reeds geregeld in artikel 8 of elders in deze Algemene Voorwaarden, geldt het navolgende:
  - De informatie op de Applicatie is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. NOWJOBS streeft ernaar de Opdrachtgever zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de informatie op de Applicatie toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan zal de Opdrachtgever NOWJOBS hierover inlichten, zonder dat NOWJOBS tot enige schadevergoeding jegens de  Opdrachtgever gehouden zal zijn.
  - NOWJOBS doet haar uiterste best om de Opdrachtgever hoogstaande diensten en/of producten aan te bieden. NOWJOBS kan echter geen garantie geven over de volledigheid of nauwkeurigheid van de verstrekte informatie en evenmin voor het feit dat het gebruik van de Applicatie, de Website en/of andere websites waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen geen virussen en/of andere schadelijke elementen bevatten. NOWJOBS is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor schade als gevolg van risico’s die eigen zijn aan het gebruik van
  mobiele toepassingen en de Opdrachtgever vrijwaart NOWJOBS ter zake.
  - NOWJOBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-beschikbaarheid van de Applicatie of voor eventuele problemen, onmogelijkheden om inhoud te
  downloaden of te benaderen, technische fouten of enige andere storing of gebreken in communicatiesystemen die kunnen leiden tot het niet-beschikbaar zijn van de Applicatie.
  - Conform artikel 8 lid g. van deze Algemene Voorwaarden is NOWJOBS nimmer aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, ontstaan door het gebruik van of toegang tot de Applicatie, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
  - De Opdrachtgever gebruikt de Applicatie geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico. Voor inhoud die voor rekening van derden wordt gecommuniceerd via de Applicatie, doch waarvoor de derde integraal en alleen verantwoordelijk is, is NOWJOBS nimmer aansprakelijk.

Artikel 33. Slotbepalingen

 1. In het geval de Opdrachtgever meent verboden content op te merken, een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden of anderszins een klacht heeft, kan contact worden opgenomen met NOWJOBS. NOWJOBS zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.
 2. NOWJOBS kan tussenkomen bij geschillen over het gebruik van NOW, de Applicatie en/of de Website en heeft het recht om alle content te verwijderen, als deze content in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en/of schadelijk voor NOWJOBS, andere Opdrachtgevers of derden. NOWJOBS heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.